بازدید معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس سازمان دانشجویان کشور از دانشگاه جیرفت
بازدید معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس سازمان دانشجویان کشور از دانشگاه جیرفت
بازدید معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس سازمان دانشجویان کشور از دانشگاه جیرفت
بازدید معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس سازمان دانشجویان کشور از دانشگاه جیرفت
بازدید معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس سازمان دانشجویان کشور از دانشگاه جیرفت