دانشکده منابع طبیعی

دانشگاه جیرفت / دانشکده‌ها / دانشکده منابع طبیعی
دانشکده منابع طبیعی
سطح قابل توجهی از کشور جزء عرصه‌های منابع طبیعی مانند جنگل‌ها، مراتع، آب‌های سطحی و غیره محسوب می‌شوند. اهمیت منابع طبیعی یک کشور بر کسی پوشیده نیست. به همین دلیل نیز در سال‌های گذشته به تدریج رشته‌ی تحصیلی مهندسی منابع طبیعی در گرایش‌های مرتع و آبخیزداری، مدیریت مناطق خشک و بیابانی، علوم و مهندسی محیط زیست و علوم و مهندسی شیلات در دانشگاه جیرفت تأسیس گردیده است که دارای چندین دوره فارغ‌التحصیلی می‌باشند. با وجود دانشکده منابع طبیعی در دانشگاه جیرفت امید است در آینده‌ای نزدیک گام‌های مهمی در راستای رفع مشکلات منابع طبیعی استان و منطقه برداشته شود. لذا ضرورت اکولوژیکی - انسانی، فراهم بودن نیروی انسانی جوان، متخصص و متعهد و امکانات آموزشی و پژوهشی با نگاه میان رشته‌ای، رسالت و مأموریت منطقه‌ای و ملی دانشکده منابع طبیعی و دانشگاه جیرفت به عنوان تنها دانشکده منابع طبیعی در سطح استان ایجاب می‌نماید که دانشکده منابع طبیعی از ابتدای چرخه توسعه دانشگاه، دایره فعالیت و نفوذ خود را در سطح منطقه و کشور بسط دهد. در دانشکده منابع طبیعی، سیستم‌های طبیعی و انسانی از دیدگاه علوم بیولوژیکی، اکولوژیکی، اقتصادی و اجتماعی بررسی و به مسائل پیچیده منطقه، کشور و جهان در قرن 21 همانند تخریب منابع طبیعی، آلودگی محیط زیست، تغییرات آب و هوایی و غیره پرداخته می‌شود.
 رشته‌ها و مقاطع تحصیلی موجود در دانشکده منابع طبیعی
 
ردیف رشته و گرایش کارشناسی کارشناسی ارشد دکتری
1 علوم و مهندسی شیلات * - -
2 علوم و مهندسی محیط زیست * - -
3 مهندسی آبادانی طبیعت * - -
مرتبه علمی: استادیار
تخصص: تخریب اراضی و بیابانزدایی
گروه: علوم و مهندسی محیط زیست
سمت: ریاست دانشکده منابع طبیعی
آدرس پست الکترونیکی: mojtaba.solaimani@yahoo.com
شماره تماس داخلی: -