رویداد استارت آپ ویکند فناوری های کشاورزی هوشمند در شهرستان فاریاب با اجرای مرکز رشد دانشگاه جیرفت
پیرو تفاهم نامه منعقد شده فی ابین دانشگاه جیرفت و ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان فاریاب، رویداد استارت آپی فناوری های کشاورزی هوشمند به درخواست فرماندهی ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان فاریاب توسط مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه جیرفت برگزار شد.